Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Ogłoszenie o naborze nr 64547 z dnia 24 czerwca 2020 r.

OFERTY DO: 24 lipca 2020

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

STATUS: nabór w toku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: działalności inspekcyjno-kontrolnej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Słupsk
ADRES URZĘDU: ul.Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk


WARUNKI PRACY

1. Praca w terenie (kontrole obiektów i budów)
2. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (inwestorów)
3. Wymóg rozwoju wiedzy zawodowej potrzebnej do wykonywania pracy wiąże się z wyjazdami
służbowymi
4. Wymóg przestrzegania określonych przepisami terminów wykonywanych
zadań
5. Wymóg dostosowywania planów i organizacji pracy do zmieniających się
okoliczności
6. Udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi na trudne pytania,
krytykę
7. Dwie windy osobowe - nie zatrzymują się na I piętrze
8. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze
9. Samochód służbowy do wyjazdów w teren nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
10. Praca przy komputerze

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie i przeprowadzanie postępowań administracyjno-wyjaśniająco-dowodowych w celu rozstrzygnięcia decyzyjnego sprawy
 • Kontrolowanie budów wg planu i sprawdzanie dokumentów stanowiących podstawę do wykonywania robót oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z decyzją pozwolenia na budowę w celu stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów
 • Kontrolowanie obiektów użytkowanych w celu sprawdzenia właścicieli z wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami w zakresie utrzymania i użytkowania obiektó
 • Nakładanie aktem prawnym kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu lub stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie obowiązkowych kontroli budowy (obiektu budowlanego) oraz opłat legalizacyjnych z tytułu popełnionej samowoli budowlanej, w celu przymuszenia do działań zgodnych z prawem i doprowadzenia budów do stanu zgodnego z prawem
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnych, w celu wyegzekwowania obowiązków wynikających ostatecznych decyzji administracyjnych
 • Ustalanie zakresu niezbędnych czynności i sporządzanie stosownej dokumentacji stanu po katastrofie budowlanej na miejscu katastrofy w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia i wyjaśnienia jej przyczyn zgodnie z procedurami
 • Prowadzenie prewencyjnych i doraźnych kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi oraz udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski składane przez obywateli
 • Współdziałanie z innymi organami, instytucjami oraz inspekcjami w celu uzyskania i wymiany informacji niezbędnych do załatwienia prowadzonych spraw

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie /wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy związanej z procesem inwestycyjnym
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Komunikatywność, przygotowanie do merytorycznego i klarownego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania, samodzielność i sprawność w działaniu, rzetelność i terminowość, skuteczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • doświadczenie zawodowe: pracy związanej z procesem inwestycyjnym lub rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Prawo jazdy, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, technicznych, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne i inicjatywa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24 lipca 2020 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
  (pok. 246, IIp)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
Kontakt do inspektora ochrony danych: 59 841-13-96
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje:
podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
dodatkowe informacje pod nr telefonu : (59) 841-13-96 lub 841-24-71
strona internetowa: bip.slupsk.gda.winb.gov.pl

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Ogłoszenie o naborze nr 62015 z dnia 05 marca 2020 r.
 

OFERTY DO:  31 marca 2020

WYMIAR ETATU:  1

STANOWISKA:  1

STATUS:  archiwalny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor nadzoru budowlanego

do spraw:  działalności inspekcyjno-kontrolnej

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:  Słupsk
ADRES URZĘDU:  ul.Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk


WARUNKI PRACY

1. Praca w terenie (kontrole obiektów i budów)
2. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (inwestorów)
3. Wymóg rozwoju wiedzy zawodowej potrzebnej do wykonywania pracy wiąże się z wyjazdami
służbowymi
4. Wymóg przestrzegania określonych przepisami terminów wykonywanych
zadań
5. Wymóg dostosowywania planów i organizacji pracy do zmieniających się
okoliczności
6. Udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi na trudne pytania,
krytykę
7. Dwie windy osobowe - nie zatrzymują się na I piętrze
8. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze
9. Samochód służbowy do wyjazdów w teren nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
10. Praca przy komputerze

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie i przeprowadzanie postępowań administracyjno-wyjaśniająco-dowodowych w celu rozstrzygnięcia decyzyjnego sprawy
 • Kontrolowanie budów wg planu i sprawdzanie dokumentów stanowiących podstawę do wykonywania robót oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z decyzją pozwolenia na budowę w celu stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów
 • Kontrolowanie obiektów użytkowanych w celu sprawdzenia właścicieli z wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami w zakresie utrzymania i użytkowania obiektó
 • Nakładanie aktem prawnym kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu lub stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie obowiązkowych kontroli budowy (obiektu budowlanego) oraz opłat legalizacyjnych z tytułu popełnionej samowoli budowlanej, w celu przymuszenia do działań zgodnych z prawem i doprowadzenia budów do stanu zgodnego z prawem
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnych, w celu wyegzekwowania obowiązków wynikających ostatecznych decyzji administracyjnych
 • Ustalanie zakresu niezbędnych czynności i sporządzanie stosownej dokumentacji stanu po katastrofie budowlanej na miejscu katastrofy w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia i wyjaśnienia jej przyczyn zgodnie z procedurami
 • Prowadzenie prewencyjnych i doraźnych kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi oraz udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski składane przez obywateli
 • Współdziałanie z innymi organami, instytucjami oraz inspekcjami w celu uzyskania i wymiany informacji niezbędnych do załatwienia prowadzonych spraw

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy związanej z procesem inwestycyjnym
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Komunikatywność, przygotowanie do merytorycznego i klarownego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania, samodzielność i sprawność w działaniu, rzetelność i terminowość, skuteczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat pracy związanej z procesem inwestycyjnym lub rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Prawo jazdy, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, technicznych, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne i inicjatywa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 marca 2020 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
  (pok. 246, IIp)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
Kontakt do inspektora ochrony danych: 59 841-13-96
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje:
podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

dodatkowe informacje pod nr telefonu : (59) 841-13-96 lub 841-24-71
 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Ogłoszenie o naborze nr 57556 z dnia 19 listopada 2019 r.

OFERTY DO:  07 lutego 2020 r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

STATUS: archiwalny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: działalności inspekcyjno-kontrolnej

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Słupsk                                 ADRES URZĘDU: ul.Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk


WARUNKI PRACY

1. Praca w terenie (kontrole obiektów i budów)
2. Stres związany z kontrolą zewnętrzną
3. Stres związany z reprezentowaniem Inspektoratu na zewnątrz (Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Urząd Miejskim w Słupsku, sąd, prokuratura,policja, media)
4. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (inwestorów)
5. Wymóg rozwoju wiedzy zawodowej potrzebnej do wykonywania pracy wiąże się z wyjazdami
służbowymi
6. Stres związany z przestrzeganiem określonych przepisami terminów dot. wykonywanych
zadań
7. Stres związany z częstym dostosowywaniem planów i organizacji pracy do zmieniających się
okoliczności
8. Stres związany z udzielaniem wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi na trudne pytania,
krytyke
9. Dwie windy osobowe - nie zatrzymują się na I piętrze
10. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze
11. Samochód służbowy do wyjazdów w teren nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
12. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
13. Zagrożenie korupcją

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie i przeprowadzanie postępowań administracyjno-wyjaśniająco-dowodowych w celu rozstrzygnięcia decyzyjnego sprawy
 • Kontrolowanie budów wg planu i sprawdzanie dokumentów stanowiących podstawę do wykonywania robót oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z decyzją pozwolenia na budowę w celu stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów
 • Kontrolowanie obiektów użytkowanych w celu sprawdzenia właścicieli z wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami w zakresie utrzymania i użytkowania obiektó
 • Nakładanie aktem prawnym kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu lub stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie obowiązkowych kontroli budowy (obiektu budowlanego) oraz opłat legalizacyjnych z tytułu popełnionej samowoli budowlanej, w celu przymuszenia do działań zgodnych z prawem i doprowadzenia budów do stanu zgodnego z prawem
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnych, w celu wyegzekwowania obowiązków wynikających ostatecznych decyzji administracyjnych
 • Ustalanie zakresu niezbędnych czynności i sporządzanie stosownej dokumentacji stanu po katastrofie budowlanej na miejscu katastrofy w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia i wyjaśnienia jej przyczyn zgodnie z procedurami
 • Prowadzenie prewencyjnych i doraźnych kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi oraz udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski składane przez obywateli
 • Współdziałanie z innymi organami, instytucjami oraz inspekcjami w celu uzyskania i wymiany informacji niezbędnych do załatwienia prowadzonych spraw

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy związanej z procesem inwestycyjnym
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Komunikatywność, przygotowanie do merytorycznego i klarownego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania, samodzielność i sprawność w działaniu, rzetelność i terminowość, skuteczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat pracy związanej z procesem inwestycyjnym lub rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Prawo jazdy, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, technicznych, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne i inicjatywa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07 lutego 2020 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
  (pok. 246, IIp)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
Kontakt do inspektora ochrony danych: 59 841-13-96
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje:
podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
dodatkowe informacje pod nr telefonu : (59) 841-13-96 lub 841-24-71
strona internetowa: bip.slupsk.gda.winb.gov.pl

 

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Ogłoszenie o naborze nr 57556 z dnia 19 listopada 2019 r.

OFERTY DO:  20 grudnia 2019

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

STATUS: archiwalny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: działalności inspekcyjno-kontrolnej

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Słupsk                                 ADRES URZĘDU: ul.Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk


WARUNKI PRACY

1. Praca w terenie (kontrole obiektów i budów)
2. Stres związany z kontrolą zewnętrzną
3. Stres związany z reprezentowaniem Inspektoratu na zewnątrz (Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Urząd Miejskim w Słupsku, sąd, prokuratura,policja, media)
4. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (inwestorów)
5. Wymóg rozwoju wiedzy zawodowej potrzebnej do wykonywania pracy wiąże się z wyjazdami
służbowymi
6. Stres związany z przestrzeganiem określonych przepisami terminów dot. wykonywanych
zadań
7. Stres związany z częstym dostosowywaniem planów i organizacji pracy do zmieniających się
okoliczności
8. Stres związany z udzielaniem wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi na trudne pytania,
krytyke
9. Dwie windy osobowe - nie zatrzymują się na I piętrze
10. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze
11. Samochód służbowy do wyjazdów w teren nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
12. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
13. Zagrożenie korupcją

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie i przeprowadzanie postępowań administracyjno-wyjaśniająco-dowodowych w celu rozstrzygnięcia decyzyjnego sprawy
 • Kontrolowanie budów wg planu i sprawdzanie dokumentów stanowiących podstawę do wykonywania robót oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z decyzją pozwolenia na budowę w celu stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów
 • Kontrolowanie obiektów użytkowanych w celu sprawdzenia właścicieli z wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami w zakresie utrzymania i użytkowania obiektó
 • Nakładanie aktem prawnym kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu lub stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie obowiązkowych kontroli budowy (obiektu budowlanego) oraz opłat legalizacyjnych z tytułu popełnionej samowoli budowlanej, w celu przymuszenia do działań zgodnych z prawem i doprowadzenia budów do stanu zgodnego z prawem
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnych, w celu wyegzekwowania obowiązków wynikających ostatecznych decyzji administracyjnych
 • Ustalanie zakresu niezbędnych czynności i sporządzanie stosownej dokumentacji stanu po katastrofie budowlanej na miejscu katastrofy w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia i wyjaśnienia jej przyczyn zgodnie z procedurami
 • Prowadzenie prewencyjnych i doraźnych kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi oraz udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski składane przez obywateli
 • Współdziałanie z innymi organami, instytucjami oraz inspekcjami w celu uzyskania i wymiany informacji niezbędnych do załatwienia prowadzonych spraw

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy związanej z procesem inwestycyjnym
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Komunikatywność, przygotowanie do merytorycznego i klarownego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania, samodzielność i sprawność w działaniu, rzetelność i terminowość, skuteczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat pracy związanej z procesem inwestycyjnym lub rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Prawo jazdy, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, technicznych, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne i inicjatywa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20 grudnia 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
  (pok. 246, IIp)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
Kontakt do inspektora ochrony danych: 59 841-13-96
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje:
podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
dodatkowe informacje pod nr telefonu : (59) 841-13-96 lub 841-24-71
strona internetowa: bip.slupsk.gda.winb.gov.pl

 

 

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Ogłoszenie o naborze nr 54075 z dnia 12 września 2019 r.

OFERTY DO: 25 września 2019

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

STATUS: archiwalny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent

do spraw: administracyjno-inspekcyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

 


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Słupsk                        ADRES URZĘDU: ul. Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk


WARUNKI PRACY

1. Stres związany z kontrolą zewnętrzną
2. Stres związany z obsługą klientów w Inspektoracie (inwestorów)
3. Stres związany z reprezentowaniem Inspektoratu na zewnątrz (Urząd Miejski w Słupsku, Pomorski Urząd Wojewódzki)
4. Wymóg rozwoju wiedzy zawodowej potrzebnej do wykonania pracy wiąże się z wyjazdami służbowymi
5. Stres związany z przestrzeganiem określonych przepisami terminów dot. wykonywanych zadań
6. Stres związany z częstym dostosowaniem planów i organizacji pracy do zmieniających się okoliczności
7. Stres związany z udzielaniem wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi na trudne pytania, krytykę
8. Dwie windy osobowe - nie zatrzymują się na I piętrze
9. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze
10. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

ZAKRES ZADAŃ

 • ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z procedurą (prowadzenie spisów, rejestrów i teczek) oraz obsługa organizacyjno-biurowa
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy (robót budowlanych)
 • przygotowywanie materiałów i sporządzanie sprawozdań oraz zaopatrywanie jednostki w materiały biurowe i sprzęt
 • wydawanie zaświadczeń oraz sporządzanie nieskomplikowanych projektów pism, decyzji, postanowień
 • archiwizowanie i przekazywanie akt sprawy
 • wprowadzanie zmian w Biuletynie Informacji Publicznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: staż zawodowy
 • znajomość obowiązujących przepisów i procedur w administracji
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność
 • umiejętność planowania działań w horyzoncie czasowym do 3 m-cy
 • umiejętność pracy w zespole i umiejętność przekazywania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25 września 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
  ul. Jana Pawła II 1 (pok.246.IIp.)
  76-200 Słupsk

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
Kontakt do inspektora ochrony danych: 59 841-13-96
Cel przetwarzania danych: 
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
Okres przechowywania danych: 
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych: 
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: 
podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

-Dodatkowe informacje tel: (59) 841-13-96 lub (59) 841-24-71
-Strona internetowa: http://bip.slupsk.gda.winb.gov.pl/

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Ogłoszenie o naborze nr 52271 z dnia 08 sierpnia 2019 r.

OFERTY DO: 15 września 2019

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

STATUS: archiwalny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: działalności inspekcyjno-kontrolnej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Słupsk          ADRES URZĘDU: ul.Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk


WARUNKI PRACY

1. Praca w terenie (kontrole obiektów i budów) 
2. Stres związany z kontrolą zewnętrzną 
3. Stres związany z reprezentowaniem Inspektoratu na zewnątrz (Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Urząd Miejskim w Słupsku, sąd, prokuratura,policja, media) 
4. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (inwestorów) 
5. Wymóg rozwoju wiedzy zawodowej potrzebnej do wykonywania pracy wiąże się z wyjazdami 
służbowymi 
6. Stres związany z przestrzeganiem określonych przepisami terminów dot. wykonywanych 
zadań 
7. Stres związany z częstym dostosowywaniem planów i organizacji pracy do zmieniających się 
okoliczności 
8. Stres związany z udzielaniem wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi na trudne pytania, 
krytyke 
9. Dwie windy osobowe - nie zatrzymują się na I piętrze 
10. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze 
11. Samochód służbowy do wyjazdów w teren nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
12. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie 
13. Zagrożenie korupcją

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie i przeprowadzanie postępowań administracyjno-wyjaśniająco-dowodowych w celu rozstrzygnięcia decyzyjnego sprawy
 • Kontrolowanie budów wg planu i sprawdzanie dokumentów stanowiących podstawę do wykonywania robót oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z decyzją pozwolenia na budowę w celu stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów
 • Kontrolowanie obiektów użytkowanych w celu sprawdzenia właścicieli z wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami w zakresie utrzymania i użytkowania obiektó
 • Nakładanie aktem prawnym kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu lub stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie obowiązkowych kontroli budowy (obiektu budowlanego) oraz opłat legalizacyjnych z tytułu popełnionej samowoli budowlanej, w celu przymuszenia do działań zgodnych z prawem i doprowadzenia budów do stanu zgodnego z prawem
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnych, w celu wyegzekwowania obowiązków wynikających ostatecznych decyzji administracyjnych
 • Ustalanie zakresu niezbędnych czynności i sporządzanie stosownej dokumentacji stanu po katastrofie budowlanej na miejscu katastrofy w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia i wyjaśnienia jej przyczyn zgodnie z procedurami
 • Prowadzenie prewencyjnych i doraźnych kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi oraz udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski składane przez obywateli
 • Współdziałanie z innymi organami, instytucjami oraz inspekcjami w celu uzyskania i wymiany informacji niezbędnych do załatwienia prowadzonych spraw

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy związanej z procesem inwestycyjnym
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Komunikatywność, przygotowanie do merytorycznego i klarownego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania, samodzielność i sprawność w działaniu, rzetelność i terminowość, skuteczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat pracy związanej z procesem inwestycyjnym lub rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Prawo jazdy, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, technicznych, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne i inicjatywa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15 września 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk 
  (pok. 246, IIp)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 59 841-13-96
 • Cel przetwarzania danych: 
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
 • Okres przechowywania danych: 
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: 
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: 
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 •  
 • Inne informacje: 
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
dodatkowe informacje pod nr telefonu : (59) 841-13-96 lub 841-24-71 
strona internetowa: bip.slupsk.gda.winb.gov.pl 

 

 

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Ogłoszenie o naborze nr 51416 z dnia 24 lipca 2019 r.

OFERTA DO: 20 WRZEŚNIA 2019

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

STATUS: archiwalny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

ekspert nadzoru budowlanego

do spraw: działalności inspekcyjno-kontrolnej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Słupsk           ADRES URZĘDU: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk


WARUNKI PRACY

1. Praca w terenie (kontrole obiektów i budów) 
2. Stres związany z kontrolą zewnętrzną 
3. Stres związany z reprezentowaniem Inspektoratu na zewnątrz (Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Urząd Miejski w Słupsku, sąd, prokuratura,policja, media) 
4. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (inwestorów) 
5. Wymóg rozwoju wiedzy zawodowej potrzebnej do wykonywania pracy wiąże się z wyjazdami służbowymi 
6. Stres związany z przestrzeganiem określonych przepisami terminów dot. wykonywanych zadań 
7. Stres związany z częstym dostosowywaniem planów i organizacji pracy do zmieniających się okoliczności 
8. Stres związany z udzielaniem wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi na trudne pytania, krytyke 
9. Dwie windy osobowe - nie zatrzymują się na I piętrze 
10. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze 
11. Samochód służbowy do wyjazdów w teren nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
12. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie 
13. Zagrożenie korupcją

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie i przeprowadzanie postępowań administracyjno-wyjaśniająco-dowodowych w celu rozstrzygnięcia decyzyjnego sprawy
 • Kontrolowanie budów wg planu i sprawdzanie dokumentów stanowiących podstawę do wykonywania robót oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z decyzją pozwolenia na budowę w celu stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów
 • Kontrolowanie obiektów użytkowanych w celu sprawdzenia właścicieli z wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami w zakresie utrzymania i użytkowania obiektów
 • Nakładanie aktem prawnym kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu lub stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie obowiązkowych kontroli budowy (obiektu budowlanego) oraz opłat legalizacyjnych z tytułu popełnionej samowoli budowlanej, w celu przymuszenia do działań zgodnych z prawem i doprowadzenia budów do stanu zgodnego z prawem
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnych, w celu wyegzekwowania obowiązków wynikających ostatecznych decyzji administracyjnych
 • Ustalanie zakresu niezbędnych czynności i sporządzanie stosownej dokumentacji stanu po katastrofie budowlanej na miejscu katastrofy w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia i wyjaśnienia jej przyczyn zgodnie z procedurami
 • Prowadzenie prewencyjnych i doraźnych kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi oraz udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski składane przez obywateli
 • Współdziałanie z innymi organami, instytucjami oraz inspekcjami w celu uzyskania i wymiany informacji niezbędnych do załatwienia prowadzonych spraw

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe  budowlane (konstrukcyjno-budowlane)
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat,  duże doświadczenie w pracy związanej z procesem inwestycyjnym
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Komunikatywność, przygotowanie do merytorycznego i klarownego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania, samodzielność i sprawność w działaniu, rzetelność i terminowość, skuteczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Prawo jazdy, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, technicznych, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne i inicjatywa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20 września 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk 
  (pok. 246, IIp)

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 59 841-13-96
 • Cel przetwarzania danych: 
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
 • Okres przechowywania danych: 
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: 
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: 
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 


 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 
dodatkowe informacje pod nr telefonu : (59) 841-13-96 lub 841-24-71 
strona internetowa: bip.slupsk.gda.winb.gov.pl

 

Ogłoszenie o naborze nr 48737 z dnia 05 czerwca 2019 r.

OFERTY DO 31 lipca 2019

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

STATUS: archiwalny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: działalności inspekcyjno-kontrolnej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Słupsk      ADRES URZĘDU: ul.Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk


WARUNKI PRACY

1. Praca w terenie (kontrole obiektów i budów) 
2. Stres związany z kontrolą zewnętrzną 
3. Stres związany z reprezentowaniem Inspektoratu na zewnątrz (Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Urząd Miejski w Słupsku, sąd, prokuratura,policja, media) 
4. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (inwestorów) 
5. Wymóg rozwoju wiedzy zawodowej potrzebnej do wykonywania pracy wiąże się z wyjazdami służbowymi 
6. Stres związany z przestrzeganiem określonych przepisami terminów dot. wykonywanych zadań 
7. Stres związany z częstym dostosowywaniem planów i organizacji pracy do zmieniających się okoliczności 
8. Stres związany z udzielaniem wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi na trudne pytania, krytyke 
9. Dwie windy osobowe - nie zatrzymują się na I piętrze 
10. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze 
11. Samochód służbowy do wyjazdów w teren nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
12. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie 
13. Zagrożenie korupcją

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie i przeprowadzanie postępowań administracyjno-wyjaśniająco-dowodowych w celu rozstrzygnięcia decyzyjnego sprawy
 • Kontrolowanie budów wg planu i sprawdzanie dokumentów stanowiących podstawę do wykonywania robót oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z decyzją pozwolenia na budowę w celu stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów
 • Kontrolowanie obiektów użytkowanych w celu sprawdzenia właścicieli z wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami w zakresie utrzymania i użytkowania obiektów
 • Nakładanie aktem prawnym kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu lub stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie obowiązkowych kontroli budowy (obiektu budowlanego) oraz opłat legalizacyjnych z tytułu popełnionej samowoli budowlanej, w celu przymuszenia do działań zgodnych z prawem i doprowadzenia budów do stanu zgodnego z prawem
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnych, w celu wyegzekwowania obowiązków wynikających ostatecznych decyzji administracyjnych
 • Ustalanie zakresu niezbędnych czynności i sporządzanie stosownej dokumentacji stanu po katastrofie budowlanej na miejscu katastrofy w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia i wyjaśnienia jej przyczyn zgodnie z procedurami
 • Prowadzenie prewencyjnych i doraźnych kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi oraz udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski składane przez obywateli
 • Współdziałanie z innymi organami, instytucjami oraz inspekcjami w celu uzyskania i wymiany informacji niezbędnych do załatwienia prowadzonych spraw

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie / wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat Doświadczenie w pracy związanej z procesem inwestycyjnym lub co najmniej 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Komunikatywność, przygotowanie do merytorycznego i klarownego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania, samodzielność i sprawność w działaniu, rzetelność i terminowość, skuteczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie / wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • prawo jazdy, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, technicznych, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne i inicjatywa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 lipca 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk 
  (pok. 246, IIp)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 59 841-13-96
 • Cel przetwarzania danych: 
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
 • Okres przechowywania danych: 
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: 
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: 
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 •  
 • Inne informacje: 
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
dodatkowe informacje pod nr telefonu : (59) 841-13-96 lub 841-24-71 
strona internetowa: bip.slupsk.gda.winb.gov.pl 

 

Ogłoszenie o naborze nr 45655 z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor nadzoru budowlanego
do spraw: działalności inspekcyjno-kontrolnej

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Słupsk                              ADRES URZĘDU: ul.Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
 

WARUNKI PRACY
1. Praca w terenie (kontrole obiektów i budów)
2. Stres związany z kontrolą zewnętrzną
3. Stres związany z reprezentowaniem Inspektoratu na zewnątrz (Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Urząd Miejski w Słupsku, sąd, prokuratura,policja, media)
4. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (inwestorów)
5. Wymóg rozwoju wiedzy zawodowej potrzebnej do wykonywania pracy wiąże się z wyjazdami służbowymi
6. Stres związany z przestrzeganiem określonych przepisami terminów dot. wykonywanych zadań
7. Stres związany z częstym dostosowywaniem planów i organizacji pracy do zmieniających się okoliczności
8. Stres związany z udzielaniem wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi na trudne pytania, krytyke
9. Dwie windy osobowe - nie zatrzymują się na I piętrze
10. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze
11. Samochód służbowy do wyjazdów w teren nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
12. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
13. Zagrożenie korupcją

ZAKRES ZADAŃ
1. Kontrolowanie i przeprowadzanie postępowań administracyjno-wyjaśniająco-dowodowych w celu rozstrzygnięcia decyzyjnego sprawy
2. Kontrolowanie budów wg planu i sprawdzanie dokumentów stanowiących podstawę do wykonywania robót oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z decyzją pozwolenia na budowę w celu stosowania i przestrzegania obowiązujących       przepisów
3.Kontrolowanie obiektów użytkowanych w celu sprawdzenia właścicieli z wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami w zakresie utrzymania i użytkowania obiektów
4. Nakładanie aktem prawnym kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu lub stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie obowiązkowych kontroli budowy (obiektu budowlanego) oraz opłat legalizacyjnych z tytułu popełnionej samowoli budowlanej, w celu przymuszenia do działań zgodnych z prawem i doprowadzenia budów do stanu zgodnego z prawem
5. Prowadzenie egzekucji administracyjnych, w celu wyegzekwowania obowiązków wynikających ostatecznych decyzji administracyjnych
6. Ustalanie zakresu niezbędnych czynności i sporządzanie stosownej dokumentacji stanu po katastrofie budowlanej na miejscu katastrofy w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia i wyjaśnienia jej przyczyn zgodnie z procedurami
7. Prowadzenie prewencyjnych i doraźnych kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi oraz udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski składane przez obywateli
8. Współdziałanie z innymi organami, instytucjami oraz inspekcjami w celu uzyskania i wymiany informacji niezbędnych do załatwienia prowadzonych spraw

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok Doświadczenie w pracy związanej z procesem inwestycyjnym
Posiadanie uprawnień budowlanych
Komunikatywność, przygotowanie do merytorycznego i klarownego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania, samodzielność i sprawność w działaniu, rzetelność i terminowość, skuteczność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
prawo jazdy, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, technicznych, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne i inicjatywa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 31 maja 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
(pok. 246, IIp)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzory Budowlanego dla Miasta Słupska
Kontakt do inspektora ochrony danych: 59-841-13-96
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


Szczegóły pliku
Nazwa: 45655.pdf
Opis: oferta pracy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-26 12:19:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Ostrowska Natalia