Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Zamieszczone druki mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, natomiast nie mają charakteru dokumentów obowiązujących.

Druki do pobrania:
 

 

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12) + załącznik
Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16) + oświadczenie kierownika budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a) + oświadczenie kierownika budowy
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17) + oświadczenie kierownika budowy

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a) + oświadczenie kierownika budowy

Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15)

Oświadczenie projektanta / projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane


Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/kierownika robót budowlanych
Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
Oświadczenie o podjęciu obowiązków projektanta

Zawiadomienie o ustanowieniu kierownika robót budowlanych / inspektora nadzoru iwestorskiego / projektanta sprawującego nadzór autorski.
Informacja BIOZ
Wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu