Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska.

Data publikacji strony internetowej: 11.09.2015 r.

Strona internetowa częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Trwają prace na dostosowaniu strony do wymagań dostępności.

Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest starszy referent Ewelina Stenka, adres poczty elektronicznej pinb@slupsk.gda.winb.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (59) 841 13 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
 

Wejście do budynku znajduje się na przeciwko ul. Jaracza od strony parkingu. Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Pozostała część parkingu jest dostępna tylko dla osób posiadających identyfikator zezwalający na postój. Parking dla interesantów znajduje się po północno-wschodniej stronie budynku wzdłuż ul. Jana Pawła II, gdzie obowiązuje opłata za parkowanie uiszczana w parkometrze miejskim.

Siedziba Inspektoratu znajduje się na 2 piętrze (3 kondygnacji nadziemnej budynku) w pokojach nr 246, 245 i 244. W pokojach brak progów. Do dyspozycji dwie windy osobowe - nie zatrzymują się na I piętrze.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze budynku. Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Nie ma dostępu do bezpłatnej, bezprzewodowej sieci internetowej.