Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków                    GUNB banner.PNG              

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO dla MIASTA SŁUPSKA

Adres: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk


pok. 246, 245, 244

 

Sekretariat (59) 841-13-96 / (fax)
Inspektorzy (59) 841-24-20, (59) 841-24-71

 

e-mail: pinb@slupsk.gda.winb.gov.pl

 

ePUAP:  /PINBmSlupsk/SkrytkaESP

 

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek - piątek           7:30 - 15:30

 

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:

poniedziałek                     12:00 - 15:00

środa                               12:00 - 15:00

wtorek, czwartek, piątek     dni terenowe

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

poniedziałek - piątek           7:30 - 15:30

 

                         Serwis Służby Cywilnej                 Słupsk ukrainie.PNG

  

     Opłat skarbowych   należy dokonywać na   konto Urzędu Miasta Słupska   nr   35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

          


 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

 

Szanowni Państwo,

 

przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania do 31 maja kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane.

 

Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje.

 

Celem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

 

O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego:

  • za pomocą systemu c-KOB albo
  • na piśmie - jeżeli kontrola dotyczyła obiektu budowlanego, dla którego nie prowadzi się książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.

 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do usunięcia ich w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 

Kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować wyżej wymienione zagrożenia, osoba kontrolująca jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie uszkodzeń lub braków.

 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dorota Cabańska

 

Warszawa, kwiecień 2023

 


 

NFORMACJA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) - osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza - przewodnika lub tłumacza języka migowego.