Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO dla Miasta Słupska


§ 1


1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwany dalej "Regulaminem", określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
2) Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć pełniącego obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

§ 2


Inspektorat działa na podstawie:
1) odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1996 r. nr 100 poz. 465, Nr 106 poz. 496 i Nr 146 poz. 680 z 1997 r., Nr 88 poz. 554 i Nr 111 poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22 poz. 118 i Nr 106 poz. 668 z 1999 r., Nr 41 poz. 412 z 1999 r., Nr 49 poz. 483 z 1999 r., Nr 62 poz. 682 z 2000 r., Nr 12 poz. 136).
2) niniejszego regulaminu.

§ 3


1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora.
2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu grodzkiego m. Słupska.
3. Siedziba Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Jana Pawła II 1 w Słupsku.

§ 4


1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
1) działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
2) postępowaniami administracyjnymi,
3) postępowaniami egzekucyjnymi,
4) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
5) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno - budowlanej i organami kontroli państwowej,
6) obsługą prawną Inspektoratu,
7) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
8) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
9) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

§ 5


1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
1) ustalanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,
2) zatwierdzanie planów kontroli,
3) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
4) udzielania imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
5) wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
6) udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,
7) udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
8) występowanie do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
9) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków.

2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

3. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje do wskazany pracownik Inspektoratu z wyłączeniem kompetencji, o których mowa z § 5 pkt. 9.

§ 6


Powiatowy Inspektor podpisuje:
1) decyzje administracyjne i postanowienia,
2) akty prawa wewnętrznego,
3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,
5) odpowiedzi na skargi i wnioski.

§ 7


W skład Inspektoratu wchodzą: trzy stanowiska ds. Inspekcji (SI) i jednoosobowe stanowisko ds. kadrowo-księgowych.

§ 8


1. Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
2) opracowywanie projektów planów inspekcji (kontroli) oraz przygotowywania okresowych sprawozdań w tym zakresie,
3) prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.
4) prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 9


1. Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 z póź. zm.),
2) Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr21, poz. 94),
3) ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402 z póź. zm.)
4) regulamin pracy.

2. Powiatowy Inspektor określi:
1) regulamin pracy Inspektoratu.

§ 10


Traci moc regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska z dnia 17 marca 1999 r.

§ 11


Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.