Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
Budżet jednostki na 2006r. wynosi: - 256 000 zł.
z tego na :
1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się - 192 757 zł.
2. pozostałe wydatki bieżące jak zakupy materiałów,
wyposażenie, odpisy na ZFŚC, zakupy usług pozostałych, podróże służbowe krajowe: - 63 243 zł.
3. zakupy inwestycyjne - 0 zł.

Wartość brutto majątku trwałego na dzień 31.12.2005r. wynosi:
26851,03 zł