Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór nad:
- działalnością inspekcyjno-kontrolną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
- działalnością kontrolno - inspekcyjna związana z przyjmowaniem do użytkowania obiektów budowlanych,
- postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
- prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej, - wszczynaniem postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
- udzielaniem informacji odnośnie odstępst od projektu (czy odstępstwo jest istotne czy też nie) oraz czy odstąpienie to wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
- przyjmowaniem zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę,
- przyjmowaniem zawiadomień o zmianie kierownika budowy lub robót. inspektora nadzoru inwestorskieg, projektanta sprawującego nadzór autorski,
- kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
- zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
- gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawarte są w art. 83 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz. U.  z 2020 r., poz 1333/
Realizację w/w zadań Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Słupska wykonuje przy pomocy następującej struktury organizacyjnej:
Referat Inspekcji