Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Sprawa: DECYZJA O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE
Podstawa prawna: art. 55, 56, 57 i 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2020 r., poz. 1333).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Wniosek o pozwolenie na użytkowanie" PINB-6
2. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
a) oryginał dziennika budowy,
b) oświadczenie kierownika budowy:
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
d) protokoły badań i sprawdzeń,
e) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z proj. zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu
f) oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane, tj.*:
- Inspekcji Ochrony Środowiska (1),
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej (2),
- Państwowej Inspekcji Pracy (3),
- Państwowej Straży Pożarnej (4),
zawiadomionych zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania,
g) w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku w/w oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli został ustanowiony,
h) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.
* W Słupsku są to następujące organy:
(1) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Delegatura w Słupsku, ul. Kniaziewicza 30
(2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk
(3) Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
Oddział w Słupsku, ul. 11 Listopada 2
(4) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Rybacka , 76-200 Słupsk

OPŁATY:
Opłata skarbowa**:
od pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego 25 % poniższych stawek:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł,
- nie więcej niż 500 zł.
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 8 zł,
c) innego budynku 40 zł,
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 14zł,
e) budowli związanych z produkcją rolną 100 zł,
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi 2000 zł,
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra 14 zł,
h) innych budowli 140 zł,
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 80 zł.

** Nie podlegają opłacie skarbowej:
1. podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
2. podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na użytkowanie:
1. wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
2. budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Słupska, Adres: 76-200 Słupsk Jana Pawła II 1, pok. 246, tel. (59) 84-12-420, 84-12-471, tel./fax. 841-13-96,
pinb@slupsk.gda.winb.gov.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.
__________________________________________________________
Upewnij się, że otrzymałeś (aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym" !!! W ewentualnej dalszej korespondencji z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla miasta Słupska w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!