Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Sprawa: ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH LUB ROZBIÓRKOWYCH I WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY
Podstawa prawna: art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr z 2020 r., poz. 1333); § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych" PINB-3
2. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy właściwy organ nadzoru budowlanego (tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska, Jana Pawła II 1) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis na listę jej członków, PINB-11
b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis na listę jej członków, PINB-12
c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego, PINB-BIOZ
d) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o podjęciu obowiązków, jeśli obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego jest nakładany decyzją o pozwoleniu na budowę, PINB-18
e) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
3. Inwestor, składając zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych, występuje do Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miejskiego w Słupsku o wydanie dziennika budowy/rozbiórki. Organ wydaje dziennik budowy, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.


OPŁATY SKARBOWE:
- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Zwolnione od opłaty skarbowej są podania i załączniki do podań:
- w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- składanych w interesie publicznym,
- inwestycji jednostek budżetowych,
- inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,
- budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych.

OPŁATY ADMINISTRACYJNE:
Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Nie dotyczy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Słupska Adres: 76-200 Słupsk Jana Pawła II 1, pok. 246, tel. (59) 84-12-420, 84-12-471, tel./fax. 841-13-96,
pinb@slupsk.gda.winb.gov.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:
-ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami /;
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 - z późniejszymi zm./ z wyłączeniem art. 31;
- ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86, poz.960 - z późniejszymi zmianami/.

UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.
__________________________________________________________
Upewnij się, że otrzymałeś (aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym" !!! W ewentualnej dalszej korespondencji z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla miasta Słupska, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!