Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Sprawa: ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY
Podstawa prawna: art. 54 i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Zawiadomienie o zakończeniu budowy" PINB-5

2. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć: 

 • a) oryginał dziennika budowy,
 • b) oświadczenie kierownika budowy:
 • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 • c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

3. protokoły odbiorów, badań i sprawdzeń:

 • przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej,
 • przyłącza kanalizacji deszczowej
 • przyłącza gazu
 • przyłącza energii elektrycznej i wewnetrznej instalacji
 • przyłącza centralnego ogrzewania
 • drożności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
 • protokół odboru dróg

4. potwierdzenie zgodnie z odrebnymi przepisami odbioru wykonanych przyłączy tj. prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (nie stosuje się jeżeli inwestor dokonał stosownego zgłoszenia w oparciu o art. 30 ustawy o Prawo budowlane w organie administracji budowlanej),

5.dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z proj. zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu,

6.w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku w/w oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli został ustanowiony,

7. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.


OPŁATY SKARBOWE:
- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Zwolnione od opłaty skarbowej są podania i załączniki do podań:
- w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- składanych w interesie publicznym,
- inwestycji jednostek budżetowych,
- inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,
- budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych.

OPŁATY ADMINISTRACYJNE:
Bez opłat.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Słupska Adres: 76-200 Słupsk Jana Pawła II 1, pok. 246, tel. (59) 84-12-420, 84-12-471, tel./fax. 841-13-96,
pinb@slupsk.gda.winb.gov.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku zgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy, odwołanie wnosi się do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

UWAGI:
1. Zawiadomienia o zakończeniu budowy dokonuje się co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeżeli właściwy organ (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Słupska), w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu, w drodze decyzji.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.
__________________________________________________________
Upewnij się, że otrzymałeś (aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym" !!! W ewentualnej dalszej korespondencji z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla miasta Słupska, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!