Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Sprawa: ZMIANA OSOBY WYKONUJĄCEJ SAMODZIELNĄ FUNKCJĘ TECHNICZNĄ NA BUDOWIE
Podstawa prawna: art. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy lub kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawujacego nadzór autorski " PINB-KIEROWNIK , PINB-INSPEKTOR, PINB-PROJEKTANT
2. Do oświadczenia należy dołączyć:
a) oświadczenie kierownika budowy lub robót o przejęciu obowiązków, wraz z zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzającym wpis na listę jej członków PINB-11lub
b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków, wraz z zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzającym wpis na listę jej członków PINB-12 albo
c) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o przejęciu obowiązków PINB-18
3. Inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejeciu obowiązków przez osoby pełniące samodzielne funkcję techniczną na budowie.
4. Do wglądu: wymagane prawem uprawnienia budowlane.

OPŁATY:
Nie pobiera się.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Słupska,
Adres: 76-200 Słupsk Jana Pawła II 1, pok. 246, tel. (59) 84-12-420, 84-12-471, tel./fax. 841-13-96,
pinb@slupsk.gda.winb.gov.pl

UWAGI:
1. Inwestor  w razie zmiany osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejeciu obowiązków przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne na budowie:
a) kierownika budowy lub robót,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego,
c) projektanta sprawującego nadzór autorski,
__________________________________________________________