Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Sprawa: SAMOWOLE BUDOWLANE

Wymagane dokumenty:
Podanie wraz z innymi dokumentami w zależności od charakteru i skomplikowania sprawy.

Opłaty skarbowe:
- 5zł od podania
- 0,5 zł od każdego załącznika do podania
- 15 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Zwolnione od opłaty skarbowej są podania i załączniki do podań:
- w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- składanych w interesie publicznym,
- inwestycji jednostek budżetowych,
- inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,
- budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych.

Opłaty administracyjne:
W przypadku obiektu budowlanego będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę:
- wg art.49 ust.2 Prawa budowlanego /tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/:"Do opłaty legalizacyjnej stosuje się przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu."
W przypadku obiektu budowlanego będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ:
- wg art.49b ust.5 Prawa budowlanego /tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/:"Do opłaty legalizacyjnej stosuje się przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że wysokość opłaty wynosi:
1) 2500zł w stosunku do budów, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 9-11,14,15,17 oraz w art. 30 ust.1 pkt 3 i 4
2) 5000zł w stosunku do budów, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1, 2, 2a 3, 3a,6 ,12, 13, 16, 19, 20b, oraz 28


Termin i sposób załatwienia:
Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej, w terminie określonym w art.35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Sprawę rozpatruje referat inspekcji:

Tadeusz Samulski, pok. 504 tel. 308-42-90
Krzysztof Chytry, pokój 508 tel.308-42-98
Alicja Halecka, pokój 508 tel.308-42-98
Barbara Bnachowska, pokój 511 tel. 308-42-99


Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 GDAŃSK,
Sekretariat (pok. 502) w godzinach 9:00 do 15:00.

Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gdańska.

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gdańska.

Opłaty skarbowe:
- 5zł od podania
- 0,5 zł od każdego załącznika do podania

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290/;
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 - z późniejszymi zmianami/ z wyłączeniem art. 31;
- ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86, poz.960 - z późniejszymi zmianami/.