Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

STATUS PRAWNY JEDNOSTKI

Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji rządowej, realizującym zadania nadzoru budowlanego na obszarze miasta Słupska.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

- Artykuł 40 Ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872/
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /tekst jedn.:Dz. U. Nr z 2020 r., poz. 1333/
- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej /Dz. U. Nr 49, poz. 483 z 1999r./
- Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska


.